zlatko chad matt jeremy


Zlatko Vetrov
mail: zxv6320@rit.edu
phone: (585) 244-8654

Winter (20032) Schedule:

sunday monday tuesday wednesday thursday friday saturday
10:00-12:00 SW Process SW Process
12:00-2:00
2:00-4:00 Eff. speaking food/wine Eff. speaking
4:00-6:00 SE Proj. human factors SE Proj. human factors
6:00-8:00


other stuff:
address:79 Schilling Lane
Rochester, NY, 14618